Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אנחנו נרגשים להשיק את האתר החדש שלנו – האתר כרגע "בהרצה" לפרטים נוספים, הערות או דיווח על תקלות ניתן לפנות ל-mail@oig.co.il

תקנון אתר

תקנון אתר או.איי.ג'י שיוק והפצה בע"מ

כללי
ברוכים הבאים לאתר האינטרנטoig.co.il  (להלן: "האתר") אשר בבעלותה של חברת או.איי.ג'י שיווק והפצה בע"מ, ח.פ. 512724519 (להלן:  "החברה").
תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה. כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות  תקנון זה.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר. גלישה ו/או כל פעולה, באתר לרבות ביצוע הזמנה, מהווה את הסכמה לקבל ולנהוג לפי התקנון.


תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה. שימוש באתר מהווה הצהרה כי המשתמש מסכים ומקבל את הוראות התקנון, שאם לא כן, אין לעשות כל שימוש באתר. על כן, במידה והוראה כלשהי אינה מובנת למשתמש, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה לצורך קבלת הסבר בטרם שימוש באתר. יובהר כי משתמש אשר בחר לעשות שימוש באתר, לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי תקנון זה.


החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
השימוש באתר ובתכנים שבו הינו כפי שהוא (AS IS) דהיינו ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. משתמש המפר הוראה זו יישא בכל האחריות המוטלת בכל חוק, לרבות לעניין מיסוי ויבוא שאינו אישי.
אין להשתמש בתוכן האתר באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת החברה, מראש ובכתב.


תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר

רשאי לבצע רכישות באתר כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:
המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. מי שגילו נמוך מ-18 רשאי לבצע הזמנה באתר רק בכפוף להסכמת הורה או אפוטרופוס.
המשתמש הינו בעל חשבון באתר PAYPAL או לחלופין בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.
המשתמש קרא את התקנון והסכים לכל הוראותיו.
המשתמש הינו העל תא דואר אלקטרוני פעיל באינטרנט.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לביצוע רכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או הוראות תקנון זה או משתמשים המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.
רכישת מוצרים

החברה תאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף ‎1 לעיל (להלן: "הלקוח") לרכוש מכשירי חשמל ביתיים (להלן: "המוצר/ים") באמצעות האתר לצורך שימוש עצמי. (להלן":הזמנה").
כדי לבצע הזמנה של מוצר על הלקוח תחילה לבחור את המוצר לרבות יצרן, דגם וצבע. לאחר בחירת המוצרים, כחלק בלתי נפרד מביצוע ההזמנה, על הלקוח לבחור סיסמא או להיכנס כאורח ולמלא טופס הזמנה (להלן: "טופס ההזמנה"). בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את פרטיו האישיים העדכניים הנכונים והמדויקים, וביניהם כתובת דואר אלקטרוני, שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, מיקוד, קומה, כניסה, הערות ומידע לשליח ככל שישנו ואמצעי התשלום כמפורט בסעיף 3.3 להלן. מובהר כי השדות שיסומנו בכוכבית מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל הלקוח לבצע הזמנה. מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק ועלולה לגרור נקיטת הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
בטופס ההזמנה ימסור הלקוח גם את פרטי אמצעי התשלום באמצעותו הוא מעוניין לבצע את הרכישה. אמצעי התשלום בהם יכול להשתמש הלקוח הינם כרטיסי אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות בישראל או חשבון PAYPAL. יובהר כי רכישה באמצעות PAYPAL מותנית בעמידה בכל התנאים והדרישות של חברת PAYPAL.
סליקה באתר זה נעשית באמצעות חברת ויזה כאל. האחריות בנושא סליקת כספים הינה על החברה הסולקת. למען הסר ספק, החברה לא תהא אחראית בגין כל הונאת סייבר שתעשה נגד החברה הסולקת. לקריאת מידע נוסף על החברה הנוספת, יש להקליק על https://www.cal-online.co.il/
מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, נתוני כרטיס האשראי כאמצעי התשלום לא ישמרו במלואם, אלא ארבע ספרות אחרונות בלבד, במאגר המידע של החברה וישמשו רק לצורך ההזמנה הספציפית.
לאחר הזנת הפרטים הנדרשים כאמור בטופס ההזמנה, יאשר הלקוח את הזמנתו על ידי לחיצה על כפתור "רכישה" (להלן: " הזמנה"). באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי, המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. במקרה וההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי ו/או חברת PAYPAL, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, ההזמנה לא תבוצע ויחולו הוראות סעיף 3.7 להלן.
לאחר שהתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי ו/או חברת PAYPAL בגין ההזמנה, והחברה ווידאה כי הפריט קיים במלאי, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה על ביצוע ההזמנה (להלן: "אישור ההזמנה").
אישור ההזמנה כפוף לתנאים המצטברים כדלקמן:
פרטים שנמסרו בכל שלב על ידי הלקוח הינם נכונים ומדויקים ואין מניעה מצד הלקוח ו/או החברה להשלים העסקה.
קבלת אישור על ביצוע התשלום מאת חברת האשראי ו/או חברת PAYPAL.
זמינות המוצר במלאי החברה. מובהר כי החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים המופיעים באתר. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג', אולם אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב ככל שבוצע.
מען הלקוח למשלוח נמצא באזורי החלוקה של חברת שליחויות צד ג' עמה התקשרה החברה.
לא בוצע מעשה או מחדל, הפוגע ו/או עלול לפגוע, לטעמה של החברה, בחברה ו/או במנהליה ו/או בעובדיה ו/או בהנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או במי מטעמם של כל אלו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות וספקים של החברה.
אין ללקוח חוב כספי לחברה.

לא התקיים תנאי מהתנאים כאמור, ההזמנה לא תאושר והחברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.

החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. תעריפי המשלוחים הינם נגזרת של מחירון חברת השליחויות וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפיי החברה, בקשר לאמור. עלות המשלוח של ההזמנה תופיע בתום תהליך ההזמנה, לאחר הזנת הכתובת למשלוח, ותצטרף לסכום העסקה.
החברה רשאית להציע מבצעים והטבות, על המוצרים המוצעים למכירה באתר, כולם או חלקם וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם לתנאים שיתפרסמו באתר ביחס לכל מבצע ו/או הטבה.
ניתן לממש הטבות המיועדות לרכישה באתר אך ורק באתר. לא ניתן לממש הטבות אלו בחנויות המוכרות את מוצרי החברה. ניתן להשתמש בהטבה אחת בלבד ברכישה. אין כפל מבצעים ו/או אפשרות רכישה בתווי קניה מכל סוג תוך שימוש בהטבה, אלא אם כן צוין אחרת. יודגש כי החברה זכאית לשנות את ההטבות או לבטלן, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
במקרה של ביטול עסקה לרכישת פריט שנקנה במבצע או באמצעות שימוש בהטבה, הסכום שיוחזר, ככל ועומדת ללקוח זכות לקבלת החזר כספי, יהיה זה ששולם בפועל, קרי לאחר מימוש המבצע או ההטבה.
החברה רשאית בכל עת, להפסיק כל מבצע שהיא עורכת לשנותו להחליפו או לבטלו, הכל לפי הקבוע בתנאי אותו מבצע.
מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
לאחר אישור ביצוע ההזמנה החברה תספק את ההזמנה לכתובת בישראל, שהוזנה בטופס ההזמנה (להלן: "המשלוח").
בכפוף לאמור בסעיף ‎7 להלן, החברה תבצע את המשלוח באמצעות חברת שליחויות על פי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי התקשרות ביניהם. המשלוח יישלח תוך 5 ימי עסקים לפי בחירת הלקוח. לעניין זה "ימי עסקים" הינם ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
מחירון אפשרות משלוח, עלות וזמן אספקה להובלות עד לבית הלקוח הינו כדלקמן:

________

________

________

החברה מובילה לכל חלקי הארץ למעט לישובים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או אחרת על פי שיקול דעתם הבלעדי של החברה ו/או של חברת ההובלות. יובהר כי נכון למועד זה, הישובים המוגבלים על ידי החברה הינם שכונות ערביות במזרח ירושלים וישובים פלסטינים מעבר לקן הירוק.
מסירת המשלוח ייעשה באחד מהאופנים כדלקמן, על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת השליחויות:
תיאום משלוח ייעשה מול חברת השליחויות ולחברה לא תהיה כל אחריות. ככל ותוך 5 ימים מקבלת המשלוח למסירה, חברת השליחויות לא תצליח לתאם מועד מסירה ללקוח, המשלוח יוחזר לחברה, העסקה תבוטל, הלקוח יחויב בגין עלות השליחות וללקוח לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
החברה לא תהא אחראית במקרה של הגעת שליח אל מען הלקוח ולא נמצא הלקוח או מי מטעמו במען.
איסוף עצמי של הלקוח יהיה להגיע מנקודת איסוף של החברה כמפורט באתר החברה בכתובת הגנן 8, מודיעין, וזאת תוך 72 שעות מרגע קבלת הודעה כי המשלוח נמצא בנקודת האיסוף. באם המשלוח לא ייאסף עד למועד האמור, המשלוח יוחזר לחברה, העסקה תבוטל, הלקוח יחויב בגין דמי הטיפול וללקוח לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, יחויב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח, החברה לא תהא אחראית והדבר לא ייחשב להפרת התחייבות כלשהי של החברה.
החברה ו/או חברת השליחויות רשאים לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או אחרת על פי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח עם הלקוח טלפונית.
שירות לקוחות
בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים:

בטלפון: 08-9327050 בימים א'- ה', בין השעות 08:30-15:30

בדואר אלקטרוני: info@oig.co.il

בפקס: 08-9327049

בפייסבוק בעמוד OIG

ביטול עסקת רכישה על ידי הלקוח
הלקוח רשאי לבטל את העסקה , וזאת על פי מדיניות ביטול הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010  (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
תשומת לב הלקוח כי עליו לבדוק את המוצר עם קבלתו. הלקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר, באמצעות הודעה בדבר ביטול העסקה לחברה, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
ביטול העסקה לאחר קבלת המוצר שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה ייעשה תוך 14 יום מקבלת המוצר, כנגד הצגת חשבונית ובתנאי שהמוצר תקין, באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש, לרבות חיבור המוצר לחשמל. הלקוח לא יהא זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו וכן דמי ביטול.
לקוח שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה כאמור תוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך המפרט אצת עקרי העסקה, המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה ללקוח, לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר הינו בכפוף לכך שהלקוח בדק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה והמוצר התקבל בידי הלקוח כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר בפועל שונה מהמוצג באתר, הלקוח רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר באמצעות השבת המוצר כאמור בסעיף 6.2 לעיל.
לקוח המבטל עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר או אי אספקה במועד שנקבע בעסקה או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה: תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, החברה תחזיר ללקוח את החלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב. החברה תגבה מהלקוח רק דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100₪, הנמוך מבניהם. השבת המוצר תהא באחריות הלקוח ועל חשבונו.
לקוח המבטל עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר או עקב אי אספקה של המוצר במועד שנקבע בעסקה או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה: תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, החברה תחזיר ללקוח את החלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, לא תגבה מהלקוח סכום כלשהו ותמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב. הלקוח יחזיר את המוצר, וכן כל מוצר אחר שנתקבל מהחברה עקב הרכישה, על חשבון החברה.

הודעת הביטול תימסר על ידי הלקוח באופנים הבאים: בעל פה בסניפים, במוקד שירות הלקוחות בטלפון 08-932-7050, בדואר רשום או בעל פה בכתובת הגנן 8, מודיעין, בדוא"ל  info@oig.co.il או בכפתור ביטול עסקה בתחתית האתר. בהודעת הביטול יש לכלול את שם הלקוח ואת מספר תעודת הזהות.

החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ו/או חשבון הPAYPAL שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והמוצר המוחזר. למען הסר ספק יובהר כי הזיכוי בפועל ייעשה על ידי חברת האשראי ו/ואו PAYPAL  והחברה לא תישא באחריות בגין כל עיכוב ו/או שיבוש בביצוע הזיכוי על ידם.

ביטול עסקת רכישה על ידי החברה
החברה רשאי להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע לקוח בין היתר במקרים הבאים:
הפריט אזל מהמלאי.
לא נקלטו פרטי כרטיס האשראי ו/או PAYPAL ו/או פרטיו המלאים של הלקוח.
נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה ו/או הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
הלקוח מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.
הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו.
חשד כי בכוונת הלקוח למכור את המוצרים לצד ג'.
בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. לעניין זה, "כוח עליון" יכלול בין היתר שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג, מגפה, אירוע בטחוני, תקלות במערכת המיחשוב או הטלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ותקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
במקרה של ביטול כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי.
אחריות ושירות
החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא,   לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהם או קשורה אליהם.
בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר.
בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
על אף האמור בסעיף ‎3 לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ"כוח עליון" ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה.
אחריות ושירות הינם על פי תעודת האחריות הנמסרת ללקוח יחד עם המוצר. פרטי היצרן ו/או נותן האחריות יופיעו על גבי המוצרים בהזמנה. היה והמידע אינו זמין על גבי המוצר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באופן האמור בסעיף ‎5 לעיל לקבל המידע ו/או מידע נוסף. אחריות ושירות הינם בהתאם לאמור בתעודת האחריות, באחריות אותם גורמים ובהתאם להוראות הדין.
במקרה של תקלה ו/או קלקול במוצר, על הלקוח לפנות אל הגורם בהתאם לתעודת האחריות, והכל בהתאם לחוק.
החברה אינה אחראית להרכבה ו/או התקנה של המוצרים ואם שירות זה יוצע ו/או יינתן, הדבר יעשה על ידי צד שלישי ויצוין במפורש באישור ההזמנה.
הקונה יהא זכאי לפינוי המוצר הקיים עם קבלת המוצר הנרכש בהתאם לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב–2012.
בהתאם להוראות החוק לטיפול בציוד אלקטרוני, חשמלי ובסוללות התשע"ב 2012, במועד קבלת המוצר הנרכש, הלקוח רשאי למסור מוצר דומה למוצר הנרכש, ללא כל תמורה או עלות פינוי. את פינוי המוצר הישן יש לתאם מראש, והמוצר הישן יימסר לחנות בו נרכש המוצר החדש או למוביל שיספק לקונה את המוצר שנרכש ויועבר על ידי החברה למחזור או שימוש חוזר. למרות האמור, לא תתאפשר מסירת מוצרים מזיקים.
במכירה של מוצרים קטנים ו/או סוללות אין חובת איסוף מוצר ישן על ידי המוביל ועל כן ניתן להשליך את הפסולת בכל אחת ממאות נקודות מוקדי האיסוף של תאגיד מאי אשר פרוסות ברחבי הארץ .
ניתן לדרוש מהלקוח תשלום בגין פינוי המוצר הישן בהתאם לתעריף שנקבע להובלות חריגות והכל בהתאם להוראות "נוהל פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית לקוח" של המשרד להגנת הסביבה מיום  24.07.2017 במקרים כדלקמן: (1) כאשר המוצר הישן נמצא בקומה שלישית ומעלה בבניין שבו אין מעלית או (2) כאשר לא ניתן להשתמש במעלית לשם הורדת המוצר הישן, אלא אם הלקוח הוריד בעצמו את המוצר הישן לכניסת הבניין או (3) כאשר יש צורך בפירוק חלק מהמוצר הישן על מנת לפנותו.
איסוף ופינוי הינם רק למוצרי חשמל (שקע תקע) ועל כן מוצרי גז, לרבות כיריים, גז, מוצרי חימום גז וגריל גז לא יפונו, וכך גם מוצר ישן שיש צורך במנוף בכדי לפנותו.
קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.
OIGוכן שמות מותגי המוצרים, סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הינם רכוש החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
אייקונים, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגווכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.
אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.
שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש
מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה (להלן: "המידע") נעשית עפ"י רצון המשתמש ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמת המשתמש למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את ההזמנה ללקוח.
החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש או מותר עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה במידע. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות ולחברת ההפצה.
כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן PCI. החברה משתמשת במערכת PCI  לצורך סליקת כרטיסי אשראי. הנהלת האתר עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש לבין מחשבי הנהלת האתר מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, הנהלת האתר נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
רכישה מאובטחת:
לחברה חשוב מאוד לשמור על המידע האישי של הלקוח וכמובן על פרטי האשראי, לכן הקנייה באתר מאובטחת על פי תקנים מחמירים בתחום האינטרנט.
החברה עושה את המיטב לשם הגנה על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי המשתמשים והאתר מאובטח באמצעות תקן PCI, שהינו התקן, שהומצא ע"י חברות האשראי המובילות בעולם, מגדיר את התנאים ליצירת אתר קניות
מאובטח, וכן בודק ומאשר שהאתר עומד בתקנות האבטחה החדשות והמעודכנות ביותר, ונתמך ע"י מנגנוני ההגנה הנכונים.
החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם אינה יכולה למנוע שיבושים באופן מוחלט.
כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.
יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, יתועדו פעולות המשתמש באופן אוטומטי וממוחשב, פרטים אלו משמשים את החברה לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול משתמשי האתר.
יתכן וחלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה ידרש הלקוח לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו את הלקוח בעת השימוש. החברה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. על הלקוח לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.
המידע והפרטים שייאספו לגבי הלקוח במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה. השימוש באתר על ידי המשתמש ואישורו של המשתמש למדיניות הפרטיות של החברה מעידים על כך כי המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה. המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן:
כדי לאפשר ללקוח לבצע הזמנות באתר.
כדי לזהות את הלקוח במהלך כניסות חוזרות לאתר.
כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את הלקוח באופן אישי.
כדי לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם.
כדי לאפשר לחברה ליצור קשר עם הלקוח ולשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, סקרים ושאלונים, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אל הלקוח בהתאם להסכמה מפורשת שנתן הלקוח לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. הלקוח יכול לבטל את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מהנהלת האתר.
מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982.
ליצירת הקשר עם הלקוח במידת הצורך.
לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה את הלקוח באופן אישי.
לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי הלקוחות האישיים והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים שלהלן:
ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל, ככל שנדרש הדבר.
אם הלקוח הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם הלקוח יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי או דרישה מרשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי הלקוח או את המידע אודותיו לצד שלישי; למען הסר כל ספק החברה איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת, שיחייב אותה למסור פרטים אודות הלקוח לצד שלישי.
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין החברה.
החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי הלקוח והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשה הלקוח באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
החברה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהות הלקוחות ללא הסכמתם המפורשת.
שימוש בעוגיות
במהלך השימוש באתר נאסף מידע אישי אודות המשתמש, לרבות פרטים אישיים, עסקאות, פעילות באתר, נתונים אודות אמצעי הגלישה, והכל כמפורט במדיניות העוגיות.
החברה עושה שימוש באתר ב"עוגיות"(Cookies) וטכנולוגיות דומות לא רק לצורך תפעולו השוטף והתקין, אלא גם כדי לעקוב אחר ההעדפות שלכם בעת השימוש באתר לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות, לצרכי אבטחת מידע, להטיב את חווית הקניות שלכם, לשפר באופן שוטף את האתר וכו'.
החברה פועלת בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ותיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב-1982.
במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את העוגיות, לחסום את העוגיות ולקבלן התרעה בטרם העוגיות מאוחסנות , באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. יובהר כי בחירה מעין זו עלולה להשפיע על חווית השימוש באתר או ביכולת להשתמש בשירותים מסוימים המוצעים באתר.
החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.
יובהר כי המשתמש אינו מחויב למסור את פרטיו האישיים ומסירת פרטים כאמור תעשה ברצונו ובהסכמתו.
החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתרים. ככל והמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, על המשתמש להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר.
החברה עושה את המיטב לשם הגנה על פרטיות הלקוח. על כן, החברה לא מעבירה מידע רגיש הקשור ללקוח ולחשבונו לידי צדדים שלישיים וכן לא נאגר מידע על אמצעי התשלום, מספר החשבון ופרטי כרטיסי אשראי ובכך נמנעת האפשרות של צד שלשי להגיע לפרטים אשר מועברים ישירות לאתר מובטח של חברת הסליקה. כך גם לא נעשה שימוש בכתובת הדוא"ל של הלקוח ללא הסכמתו.
למרות האמור, במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
החברה עושה שימוש בכלים כגון Remarketing, AdWords, Google Analytics  ו- PPC לצורך פרסום, איסוף נתונים ושיפור חווית המשתמש של הלקוח. בין השאר, מקבלת החברה שירותים מחברות פייסבוק, אינסטגרם, וגוגל לצורך הצגת מודעות של החברה ברשת האינטרנט. החברה רשאית להשתמש, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים בקבצי 'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן במחשבו של הלקוח יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הלקוח יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר הלקוח, משך הזמן ששהה הלקוח באתר, מהיכן הגיע הלקוח אל האתר, מדורים ומידע שהלקוח מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי הלקוח בכל פעם שהוא מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
לקוח שאינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור שביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יהיו זמינים. בנוסף לכך, ניתן למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע.
החברה רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר.
החברה מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

למידע נוסף נא לעיין בחוק הגנת הפרטיות:

החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי הוראות הדין.
בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.
אישור מועדון לקוחות

הרשמה לקבלת עדכונים מאת החברה מהווה הסכמה בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 לפי החברה רשאית לשלוח מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או הודעות טקסט, פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים בדמות דואר שיווקי. (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.
החברה רשאית לשלוח דיוור שיווקי על סמך תוצרי עיבוד ואפיון המידע האישי שנמסר ו/או מידע אודות פעילות באתר ו/או מידע הנאגר במערכות החברה, אלא אם ביקשתם לא לעשות זאת דרך החשבון שלכם, דרך הקישור המופיע בדיוור עצמו או בדוא"ל  ______@oig.co.il.
בקשות הסרה מרשימות הדיוור שבמערכות המידע של החברה מתבצע בימי עסקים בלבד ולכן הסרה בפועל תתבצע ככל הניתן בתוך 72 שעות אך לא יאוחר מ-7 ימי עסקים.

נגישות
החברה רואה חשיבות רבה בהנגשת תוכן האתר לכל חלקי האוכלוסייה, ומשקיעה משאבים רבים על מנת להפוך אותו לידידותי ככל האפשר ונוח לשימוש. החברה מתאמצת להשתפר ועל כן, במקרה ונמצא פגם ספציפי בהנגשת האתר, ניתן ליצור קשר עם רכז הנגישות בחברה בטלפון 08-932-7050, בדוא"ל  ______@oig.co.il או בכפתור צור קשר באתר.
החברה עבדה על הנגשת האתר בהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 5568 ״קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט" ולמסמך הקווים המנחים של קונסורציום הרשת הכלל עולמית ‏(W3C)‏ WCAG 2.0 , ברמה AA יחד עם ההתאמות באתר כדלקמן:
___________
___________
___________
___________
לצפייה בהסדרי נגישות בחנויות החברה ניתן להיכנס לרשימת החנויות: https://www.oig.co.il/stores/

תנאים נוספים
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת"א-יפו.
החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

סדנאות והדרכות

סל הקניות שלך0
אין מוצרים בסל הקניות שלך
המשיכו לקנות
0

טופס רישום אחריות

בכל פניה לקבלת שירות במסגרת האחריות, יש להציג חשבונית קניה בתוקף. בפניה ללא חשבונית ניתן לקבל את השירות בתשלום

טופס קריאת שירות

בכל פניה לקבלת שירות במסגרת האחריות, יש להציג חשבונית קניה בתוקף. בפניה ללא חשבונית ניתן לקבל את השירות בתשלום

טופס ביטול עסקה

בכל פניה לקבלת שירות במסגרת האחריות, יש להציג חשבונית קניה בתוקף. בפניה ללא חשבונית ניתן לקבל את השירות בתשלום

אתר OIG עושה שימוש בקובצי cookies, לרבות קובצי cookies של צד שלישי, עבור שיפור הפונקצינליות, שיפור חוויית הגלישה, ניתוח התנהגות גולשים (web analytics) ושיווק ממוקד. המשך גלישה באתר זה מבלי לשנות את הגדרת קובצי ה-cookies של הדפדפן, מהווה אישור לשימוש שלנו בקובצי cookies. למידע נוסף, עיין בהצהרת הפרטיות שלנו.